Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    05_02_2020_Thông báo đề nghị tam thời cho người học nghỉ để phòng chống NCoV

    05_02_2020_Thông báo số 57/TB-ĐHLH ngày 05/02/2020 của Hiệu trưởng đề nghị tam thời cho người học nghỉ để phòng chống NCoV (file đính kèm).


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,929       1/311