Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    27_02_2021_Thông báo về việc tiếp tục khai báo thông tin sức khỏe phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và người họ

    27_02_2021_Thông báo số 145/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc tiếp tục khai báo thông tin sức khỏe phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học Trường Đại học Lạc Hồng đến hết ngày 12/3/2021 (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      1,568       1/88