Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    21_3_2020_Thông báo về việc đo thân nhiệt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 23/3/2020 đến hết ngày 05/4/2020

    21_3_2020_Thông báo số 226/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc đo thân nhiệt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 23/3/2020 đến hết ngày 05/4/2020 (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,969       1/311