Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    27_7_2020_Thông báo về việc khai báo thông tin sức khỏe phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học Trường Đ

    27_7_2020_Thông báo số 695/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc khai báo thông tin sức khỏe phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học Trường Đại học Lạc Hồng (flie đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      16,552       1/195