Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    04_8_2020_Thông báo tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

    04_8_2020_Thông báo số 719/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 9026/UBND-KGVX ngày 03/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai (flie đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,939       1/311