Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    30_9_2021_Thông báo triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19

    30_9_2021_Thông báo số 1056/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc triển khai ứng dụng khai báo y tế điện tử và đăng ký mã QR Code phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,940       1/311