Phòng chống COVID-19

Phòng chống COVID-19


NỘI DUNG

    04_12_2020_Thông báo đo thân nhiêt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 07/12/2020

    04_12_2020_Thông báo số 1241/TB-ĐHLH của Hiệu trưởng nhà trường về việc đo thân nhiêt tại Trường Đại học Lạc Hồng từ ngày 07/12/2020 (file đính kèm)


    © 2021 Đại học Lạc Hồng
      45,922       1/311